Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň, durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli maksatnamasynyň“ çäklerinde ýurduň iň çetki künjeklerini hem elektrikleşdirmek, obalardaky, şäherçelerdäki we etrap merkezlerindäki paýlaýjy ulgamynyň transformator podstansiýalarynyň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar. Maksatnama laýyklykda, oba ýerlerinde 24 müň kilometrden gowrak elektrik geçirijisiniň gurluşygy hem meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle diýýär: “Bu günki günde türkmen elektrik energiýasy goňşy ýurtlar bolan Türkiýä, Eýrana, Täjigistana we Owganystana iberilýär. Biz hem hyzmatdaşlarymyz ýaly bu hyzmatdaşlygy giňeltmäge, täze energiýa bazarlaryna çykmaga gyzyklanýarys”.     

 

Energetika desgalary boýunça maglumat

Maslahatlar we sergiler