Türkmenistanyň energetika ministrligi

Bäsleşik

Türkmenistanyň Energetika ministrligi daşarky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin enjamlaryň we materiallaryň getirilmegi üçin lotlar boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär:

 

Bölünmeýän lot 1-kabel we kabel önümleriniň getirilmegi

Bölünmeýän lot 2- 10 kW we 35 kW güýjenmeli içerki gurnamanyň toplumlaýyn paýlaýjy gurluşynyň getirilmegi

Bölünmeýän lot 3-Güýç transformatorynyň we elektrotehniki enjamynyň getirilmegi

Bölünmeýän lot 4-AC görnüşli  daşy örtülmedik alýumin siminiň getirilmegi

 

Gerekli resminamalar:

-Türkmenistanyň Energetika ministriniň adyna bäsleşige gatnaşyjynyň doly ady, hukuk derejesi, hasaba alnan ýurdy we rekwizit maglumatyny görkezmek bilen ýazmaça arza  

         -Lot boýunça ýöriteleşmesini we tehniki talaplaryny Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Uzak möhletleýin ösüş, täze tehnologiýalary ornaşdyryş we düýpli gurluşyk bölüminden şu salgy boýunça almaly: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 2022 köçe, 55 jaý.

         -Lot üçin 500 $ amerikan dollaryny (Goşulan baha salynýan salgytsyz we bank tölegsiz)  töläp bäsleşigiň resminamalarynyň toplumyny almaly.

Bäsleşik üçin teklipler 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabryna 16:00 çenli kabul ediler.

Bäsleşik boýunça tekliplere pul serişdesi bank hasabyna geçirilenden soň serediler.

Telefon belgileri: 37-94-31, 37-94-33