Türkmenistan Parlamentara bileleşiginiň Assambleýasynyň hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň çärelerine gatnaşýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň orunbasary G.Aşyrowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet şu ýylyň 11-15-nji marty aralygynda Manama şäherinde (Bahreýn Patyşalygy) geçirilýän Parlamentara bileleşiginiň 146-njy Assambleýasynyň işine gatnaşýar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň habaryna salgylanmak bilen habar berýär.

Assambleýanyň işine 117 sany daşary ýurt parlament wekiliýetleri gatnaşýar. Parlamentara bileleşiginiň Assambleýasynyň umumy garaýyşlary «Parahatçylykly ýaşamaga ýardam bermek we inklýuziw jemgyýet: çydamsyzlyga garşy göreşmek» atly temada jemlenendir.

Täzelikler

2023-03-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisinde görkezilýän önümler bilen tanyşdy

2023-03-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-03-17 / Beýlekiler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Türkiýä elektrik energiýasyny ibermek meselesine garamaga taýýardygyny tassyklady

2023-03-16 / Beýlekiler

Energetika ministrliginiň ýolbaşçylar düzüminiň wekili Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatyna gatnaşdy

2023-03-15 / Syýasy

Teoretiki mehanika boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşyjylary hasaba almak tamamlanyp barýar

2023-03-15 / Beýlekiler

Türkmenistan Parlamentara bileleşiginiň Assambleýasynyň hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň çärelerine gatnaşýar

2023-03-14 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

2023-03-13 / Beýlekiler

Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagyna bir ýyl boldy

2023-03-13 / Beýlekiler

2023-03-11 / Beýlekiler

Türkmenistanyň günbatarynda kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: