Ikitaraplaýyn türkmen-hytaý resminamalarynyň toplumyna gol çekildi

18-nji maýda Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Hytaýa iş saparynyň birinji gününde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-niň Başlygy Si Szinpiniň arasynda Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmaklarynda gümrük edaralaryň özära düşünişmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hyzmatdaşlyk, şeýle hem syýasy partiýalaryň alyş-çalyş etmegine gönükdirilen möhüm resminamalara gol çekildi.

Bu ylalaşyklar 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Pekina döwlet saparynyň dowamynda iň ýokary resmi derejede gol çekilen resminamalar toplumynyň üstüni doldurdy diýlip, çeşmede bellenilýär.
 

Täzelikler

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

2024-02-02 / Syýasy

Türkmenistanda 2024-nji ýylda 49 sany iri desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

2024-01-31 / Syýasy

Gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri üns merkezinde saklanýar

2024-01-29 / Syýasy

Germaniýanyň maslahat beriş kompaniýasy Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek işine gatnaşar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: