Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisi geçirildi

21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. 

Hökümet mejlisinde käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
 

Täzelikler

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

2023-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady

2023-05-24 / Beýlekiler

Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

2023-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň başlangyjy bilen UNESCAP-yň Kararnamasy kabul edildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: