Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2022-01-19

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi...

Dowamy

2022-01-20

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama...

Dowamy

2022-01-18

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan artdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugy esasynda Türkmenistanyň hökümet wekiliýiti Özbegistan Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň çäklerinde şu gün türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, wise-premýer Serdar...

Dowamy

2022-01-17

Türkmenistanda Balkan we Daşoguz welaýatlaryny birikdirýän halkalaýyn EGL-niň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy

«Türkmenenergogurluşyk» konserniniň potratçy guramalary Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň elektrik ulgamlaryny birleşdirip, sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etjek halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna...

Dowamy

2022-01-17

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow käbir halkara resminamalary tassyklady

“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasyndaky şu...

Dowamy

2022-01-14

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Türkmen Lideri Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz