Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2022-05-27

Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ejesi Ogulgerek Berdimuhamedowa her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýan Türkmen halysynyň baýramynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň at gazanan...

Dowamy

2022-05-27

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli...

Dowamy

2022-05-25

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny we bilim işgärlerini «Soňky jaň» dabarasy bilen gutlady. Bu barada TDH habar berýär....

Dowamy

2022-05-25

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

«Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!» Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat...

Dowamy

2022-05-24

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

23-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

Dowamy

2022-05-23

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen, Ahal welaýatynyň häkimligine meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hem-de gurmak...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz