Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2023-06-01

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde 31-nji maýda Eýranyň onlarça kompaniýany özünde jemleýän «Mapna Group» senagat toplumyna...

Dowamy

2023-06-01

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

1-nji iýunda Ýer ýüzüniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenip geçilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar...

Dowamy

2023-06-01

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda 30-njy maýda...

Dowamy

2023-05-31

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de sebitlerde alnyp barylýan işleriň...

Dowamy

2023-05-30

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

28-nji maýda paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli sergi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň «Türkmen halysy —...

Dowamy

2023-05-30

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

28 maýda, ýekşenbe güni Türkmenistanda asylly däbe görä, Türkmen halysynyň baýramy giňden belleniler. Bu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çeper elli halyçylarymyza...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz