Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2023-09-29

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş sapary bilen Germaniýa ugrady

28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Berlinde Gurbanguly Berdimuhamedow şu...

Dowamy

2023-09-29

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy...

Dowamy

2023-09-28

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

27-nji sentýabrda agzybir we jebis halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylady. Şanly baýram mynasybetli...

Dowamy

2023-09-27

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň halky ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny belleýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şanly waka mynasybetli watandaşlarymyzy gutlady....

Dowamy

2023-09-27

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar berýär....

Dowamy

2023-09-26

Aşgabatda döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi

25-nji sentýabrda paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerini,...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz