Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär
2023-06-01
26

Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

1-nji iýunda Ýer ýüzüniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenip geçilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli bagtyýar çagalaryny we halkymyzy mähirli gutlady. «Çagalar biziň kalbymyzyň...

2023-06-01
28

Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde 31-nji maýda Eýranyň onlarça kompaniýany özünde jemleýän «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi. Bu barada TDH habar berýär. Bu ýerde Milli Liderimiziň dykgatyna...

2023-05-31
32

Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda 30-njy maýda geçirilen duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp...

2023-05-30
54

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

2023-05-29
68

Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

28-nji maýda paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli sergi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň «Türkmen halysy — türkmeniň kalby» atly ХХIII mejlisi geçirildi diýip, TDH habar berýär. Foruma gatnaşmak...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: