Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler
2022-01-19
12

Syýasy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde, Ahal welaýatyndaky Türkmeniň ak...

2022-01-18
3

Syýasy

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Bu barada 14-nji ýanwarda sanly...

2022-01-17
17

Syýasy

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan artdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugy esasynda Türkmenistanyň hökümet wekiliýiti Özbegistan Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň çäklerinde şu gün türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýumlary we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow...

2022-01-15
21

Syýasy

Türkmenistanda Balkan we Daşoguz welaýatlaryny birikdirýän halkalaýyn EGL-niň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy

«Türkmenenergogurluşyk» konserniniň potratçy guramalary Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň elektrik ulgamlaryny birleşdirip, sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etjek halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna girişdiler. «Balkan» kiçi bekedinden Daşoguza çenli EGL-500-iň uzynlygy 560 kilometrden gowrakdyr. Şu...

2022-01-14
20

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow käbir halkara resminamalary tassyklady

“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasyndaky şu halkara resminamalar: 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Daşkent şäherinde gol çekilen “Haryt dolanyşygynyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: