Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
2023-02-08
22

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

7-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitde ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy we bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk, gurluşyk we senagat...

2023-02-07
47

Beýlekiler

Türkmenistanyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy

6-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri...

2023-02-06
71

Beýlekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy...

2023-02-06
58

Beýlekiler

Hormatly hanymlar we jenaplar!

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde Sizi Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň binasynda 2023-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy - 2023»(Turkmen Energetika-2023) atly Halkara sergä we «Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň...

2023-02-04
112

Beýlekiler

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça işiniň jemleri jemlendi

Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 113,7 göterim berjaý etdi. Bu barada wise-premýer Ç.Pürçekow 3-nji fewralda geçirilen ýurduň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: