Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-29
7

Beýlekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş sapary bilen Germaniýa ugrady

28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Berlinde Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, 29-njy sentýabrda geçiriljek «GFR – Merkezi Aziýa» sammitine gatnaşar. Sammite Gazagystanyň,...

2023-09-29
7

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. 

2023-09-28
7

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

27-nji sentýabrda agzybir we jebis halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylady. Şanly baýram mynasybetli mähriban Watanymyzyň ähli künjeklerinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent döredijilik...

2023-09-27
8

Beýlekiler

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar berýär. Baýramçylyk dabaralary paýtagtymyzdaky Milli Garaşsyzlyk seýilgähinde ýaýbaňlandyryldy. Hormatly Prezidentimiz dabaraly ýagdaýda ýadygärlik...

2023-09-27
8

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň halky ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny belleýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şanly waka mynasybetli watandaşlarymyzy gutlady. Garaşsyzlyk biziň şöhratly geçmişimizdir, bagtyýar şu günümizdir, beýik geljegimizdir. Garaşsyzlyk biziň dünýä...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: