Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-07-12
300

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşigini yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketlerini we energiýa ulgamyny ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek boýunça aşakdaky görkezilen lotlar esasynda halkara bäsleşigini yglan edýär. Paýly lot №1 – Elektrik beketlerini ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen...

2023-05-16
390

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik bekedi gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

...

2023-02-28
662

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine...

2023-02-09
575

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň suwy taýýarlaýyş ulgamynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin: - Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna gatnaşyjynyň doly...

2023-01-10
330

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

9-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: