Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-02-14
1011

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

Bölünýän lot № 1 – Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak Bäsleşige gatnaşmak üçin: - Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilendigi hakynda  gatnaşyjynyň...

2023-11-09
529

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti YHG-niň nobatdaky mejlisine gatnaşýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherine iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti iş saparynyň dowamynda özbek kärde Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşar, şeýle hem Ykdysady...

2023-11-08
466

Tender

«Turkmentel-2023-e» dünýäniň aragatnaşyk kompaniýalary gatnaşarlar

9-10-njy noýabrda Aşgabatda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler, oňa ýigrimä golaý ugurdaş daşary ýurt kompaniýalarynyň we guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna garaşylýar. Gatnaşyjylaryň...

2023-07-12
631

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşigini yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketlerini we energiýa ulgamyny ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek boýunça aşakdaky görkezilen lotlar esasynda halkara bäsleşigini yglan edýär. Paýly lot №1 – Elektrik beketlerini ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen...

2023-05-16
673

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik bekedi gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: