Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-04-29
521

Tender

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen bagly maslahat geçirdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

2022-04-27
529

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Myhman wagt tapyp kabul...

2022-04-06
650

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti energetika senagatynyň kuwwatlylygyny artdyrmak boýunça tabşyryklary berdi

5-nji aprelde ýolbaşçylary wezipä bellemek bilen bagly geçiren maslahatynda Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow Hajymuhammet Rejepmyradowy energetika ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

2022-02-08
644

Tender

Türkmenistanyň Prezidentine Halk Maslahatynyň nobatdan daşary ýygnagyna sebitleriň taýýarlygy barada hasabat berildi

Şu gün geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewden we welaýat häkimlerinden ýerlerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyk işleri...

2022-02-07
827

Tender

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Şu gün — 7-nji fewralda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şanly sene mynasybetli Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny berdi. Onda şeýle...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: