Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-06-02
557

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanyna saparyny tamamlap, Aşgabada dolandy

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, TDH habar berýär. Ilkinji daşary ýurt saparynyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz yslamyň esasy mukaddeslikleri bolan...

2022-05-29
560

Tender

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy ýokary derejede bellenildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli birnäçe çäreler guraldy. Bu barada TDh habar berdi. Baýramçylyk mynasybetli guralan esasy çäreler paýtagtymyzda boldy. Bu ýer-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä...

2022-05-21
502

Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

20-nji maýda Türkmenistanyň metjitlerinde Birleşen Arpa Emirlikleriniň ýakynda aradan çykan Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýany hatyralamak çäresi geçirildi. Birleşen Arap Emirlikleriniň aradan çykan Prezidentini hatyralamak çäresine Türkmenistanyň Mil¬li Ge¬ňe¬şiň...

2022-05-18
508

Tender

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtdaky saglyk merkezleriniň birine baryp gördi

18-nji maýda Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi. Mälim bolşy ýaly, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi 2015-nji ýylda açyldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar.

2022-05-17
559

Tender

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Dabara Türkmenistanyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: