Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşigini yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketlerini we energiýa ulgamyny ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek boýunça aşakdaky görkezilen lotlar esasynda halkara bäsleşigini yglan edýär. Paýly lot №1 – Elektrik beketlerini ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek. Paýly lot №2 – Energiýa ulgamyny ýokary woltly we pes woltly elektrik enjamlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek.

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

- bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly adyny, hukuk statusyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, Türkmenistanyň Energetika ministriniň adyna ýazmaça arza bermeli;

- Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ösüş, täze tehnologiýalar we toplumlaýyn gurluşyk bölüminden lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplaryň sanawyny almaly. Binanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55-nji jaý;

- lot üçin 500 ABŞ dollaryny tölemek bilen, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly (goşulan baha üçin salgyt (NDS) we bank töleglerini hasaba almazdan).

Bäsleşik üçin teklipler 2023-nji ýylyň 18-nji sentýabryna sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik üçin teklipleriň toplumy diňe pul serişdeleri hasaba geçirilenden soň seretmek üçin kabul edilýär. 

Habarlaşmak üçin telefonlar: 37-94-31, 37-94-33.

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: