Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-05
137

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabatlary diňledi we işgärleri wezipä belledi

4-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz 6-njy sentýabrda bugdaý ekişine...

2023-09-04
118

Beýlekiler

Marydaky Döwlet energetika institutynyň täze okuw binasyny «Röwşen Gurluşyk» gurar

«Röwşen Gurluşyk» hususy kärhanasy Marydaky Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň çäginde täze okuw binasynyň taslamasyny düzer we gurluşyk işlerini amala aşyrar. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 25-nji awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli Karara gol çekdi. «Röwşen...

2023-09-02
101

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ojaklarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, asylly däbe görä, täze bilim edaralaryny açyp ulanmaga bermek hem-de olaryň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Şanly...

2023-09-01
99

Beýlekiler

Maryda energetika institutynyň täze desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy

1-nji sentýabrda ir bilen Mary welaýatynyň Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň ýanaşyk çäklerinde 2 müň orunlyk täze goşmaça okuw binasynyň, 800 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýynyň, ýapyk görnüşli sport desgasynyň hem-de aýlawly ýolda düýbüni tutmak dabarasy...

2023-08-31
125

Beýlekiler

Türkmenistanyň ähli bilim edaralarynda geçiljek ilkinji sapak ýylyň  şygaryna bagyşlanar.

1-nji sentýabrda, Türkmenistanda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda geçiljek ilkinji sapak şu ýylyň  «Arkadag Serdarly bagtly ýaşlar» şygaryna bagyşlanar. Asylly däbe görä, baýramçylyk Garaşsyzlyk binasyna we Ahal welaýatynyň Gökdepe...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: