Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-26
6

Beýlekiler

Aşgabatda döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi

25-nji sentýabrda paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerini, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleýin guramalarynyň wekillerini, döredijilik...

2023-09-25
100

Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

24-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen...

2023-09-23
96

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow doglan güni mynasybetli köp sanly gutlag hatyny aldy. Türkmenistanyň Prezidentine döwletleriň we hökümetleriň Baştutanlary iň gowy arzuwlaryny iberdiler. Olar öz Gutlaglarynda Türkmenistanyň Prezidentine berk jan saglyk, abadançylyk we Türkmenistan...

2023-09-23
95

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

22-nji sentýabrda  hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Hökümetiň giňişleýin mejlisini geçirdi.  Mejlisiň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş...

2023-09-22
138

Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýmyrat Annamämmedow paýtagtymyz we Daşoguz welaýaty boýunça iş saparlaryny amala aşyrdy. Wise-premýer iş saparynyň dowamynda Aşgabat şäherinde ýaýbaňlandyrylan özgertmeler maksatnamasynyň ýerine...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: