Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2024-04-17
3308

Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

Mary şäherinde elektrik energetikasy pudagynda energiýadan netijeli peýdalanmak boýunça innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda halkara tejribesini öwrenmek üçin okuw maslahaty geçirildi. Bu çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki taslamasynyň...

2024-04-16
2102

Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmaklarynda ata Watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheri halkara derejesindäki sebit we dünýä ähmiýetli çäreleriň geçirilýän merkezine...

2024-04-15
2060

Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmaklarynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ykdysady hojalygyna barha işjeň goşulyşýar, abraýly halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Munuň şeýledigine ýurdumyzdan...

2024-04-12
1943

Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

Türkmenistanda «Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda»  täze Kanun resmi taýdan çap edildi we güýje girdi. Bu Kanun ýurtda energiýanyň tygşytlanylmagyny höweslendirmegiň hem-de energiýadan peýdalanylmagynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär. Kanun...

2024-04-11
1272

Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Gahryman Arkadagymyz we Prezident Rejep Taýyp Ärdogan mähirli salamlaşyp, birek-biregi mukaddes...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: