Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-21
159

Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

20-nji sentýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ulgamda gazanan üstünliklerini şöhlelendirmäge gönükdirilen sergisi açyldy diýip, TDH habar berýär. Gözden geçirilişde ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, döwlet kärhanalary we agentlikleri, jemgyýetçilik guramalary, ýokary...

2023-09-20
154

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 19-njy sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden çykyş edip, sebit we...

2023-09-19
119

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýle hem halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip,...

2023-09-18
149

Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

Geçen hepde Mary welaýat merkezinde «Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda, şeýle hem şäher galyndylary alternatiw energiýa çeşmesi hökmünde ulanmak boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny we kadalaşdyryjy-tehniki resminamalary işläp düzmekde halkara tejribesini öwrenmek» atly okuw...

2023-09-16
140

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynda geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň esaslandyrylmagynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: