Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-11
133

Beýlekiler

Sankt-Peterburgyň wekiliýeti resmi sapar bilen Aşgabada geldi

Russiýanyň demirgazyk paýtagtynyň gubernatory Aleksandr Beglow Sankt-Peterburgyň Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, resmi sapar bilen Aşgabada geldi diýip, «Turkmenportal» «spbdnevnik.ru» saýtyna salgylanyp habar berýär. Saparyň maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçiriler. Şeýle hem...

2023-09-09
92

Beýlekiler

2023-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanyň elektroenergetika pudagynyň ösüş depgininiň görkezijileri barada habar berildi

8-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gündelik wezipeleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary...

2023-09-08
90

Beýlekiler

Alternatiw energetikany ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň alymlarynyň gatnaşmaklarynda geçirilen «Türkmenistanyň milli ykdysadyýetinde energetikanyň orny» atly maslahatda energetika pudagyny ösdürmegiň täze ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Tehnologiýalar merkeziniň birnäçe barlaghanalarynyň...

2023-09-07
140

Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

6-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň sekiz aýynda...

2023-09-06
137

Beýlekiler

Elektroenergetika türkmen-fransuz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň resmi wekiliýeti Fransiýa Respublikasyna sapary amala aşyrýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» ýurdumyzyň daşary syýasat edarasyna salgylanyp habar berýär.  Saparyň ilkinji gününiň çäginde türkmen...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: