Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

 

Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenko Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat şäherinde geçiriljek mejlisine gatnaşar diýip, BELTA ýazýar.

Çeşmäniň habaryna görä, iş sapary wagtynda Roman Golowçenkonyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmagyna garaşylýar.

Mejlisiň dowamynda energiýa, infrastruktura, senagat we beýleki ugurlarda özara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Hökümet baştutanlary Energetika hyzmatdaşlygy konsepsiýasynyň we GDA ýurtlarynda ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça hereket meýilnamasynyň taslamasyna serederler.

Mundan başga-da, saglygy goraýyş, himiýa senagaty, howply galyndylary dolandyrmak we intellektual eýeçiligi goramak boýunça hyzmatdaşlyk resminamalary kabul ediler. Bu mejlisde Aşgabadyň Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriň şäheri diýlip yglan edilmegi meýilleşdirilýär.

Umuman duşuşykda GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Arkalaşygyň çäginde söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň 12-den gowrak meselesine garamagyna garaşylýar

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: