Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Türkmen Lideri Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden dikuçarda Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýän Uzynada meýdançasyna baryp, bu ýerde ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalary, olaryň görnüşlerini synlady.

Bu ýerde türkmen Liderine Hazar deňziniň kenarýakasynda ýerleşýän nebitgaz känleri, olaryň önümçilik mümkinçilikleri barada giňişleýin maglumat berýän taslamalar görkezildi. Degişli ýolbaşçylar bu ýerdäki ýataklaryň önüm berijiligini artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdiler.

Türkmen Lideri nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak, onuň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutany ýakyn geljekde sebitiň nebitgaz känlerini toplumlaýyn özleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny ýokarlandyrmak, oňa sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly iş maslahatyny geçirdi.

Täzelikler

2022-01-19 / Syýasy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

2022-01-18 / Syýasy

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

2022-01-17 / Syýasy

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan artdy

2022-01-15 / Syýasy

Türkmenistanda Balkan we Daşoguz welaýatlaryny birikdirýän halkalaýyn EGL-niň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy

2022-01-14 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow käbir halkara resminamalary tassyklady

2022-01-13 / Syýasy

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy

2022-01-12 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler ministriniň täze orunbasaryny belledi

2022-01-12 / Syýasy

Baş Serkerdebaşy Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

2022-01-11 / Syýasy

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi L.Uaýld Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy

2022-01-10 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystandaky wakalar bilen baglanyşykly Tokaýewa gynanç hatyny iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: