Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

Türkmenistan BMG-niň esasy daşky gurşawy goramak boýunça Konwensiýalaryny we biologiki dürlüligi goramak, çölleşmä garşy göreşmek, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak, ozon gatlagyny goramak we ş.m. bilen baglanyşykly teswirnamalaryny tassyklady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. 

Bazel Konwensiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen berk arabaglanyşygy bolan taslamanyň ähmiýeti Ýewraziýanyň üstaşyr geçelgelerinde Türkmenistanyň täsiriniň artmagy, ýurduň çägine howply galyndylaryň getirilmeginiň öňüni almak we umuman, galyndylary netijeli dolandyrmak üçin ýurduň taýýarlygyny üpjün etmegiň zerurlygy bilen baglanyşyklydyr.

Galyndylary dolandyrmak bilen baglanyşykly milli kanunçylyga hünärmenler tarapyndan seljeriş häsiýetli synyň taýýarlanylmagy esasy wezipeleriň biri bolmagynda galýar, şonuň üçin hem taslama häzirki wagtda başlangyç tapgyrda durandyr.

Täzelikler

2022-10-04 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

2022-10-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň dowamynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-09-30 / Beýlekiler

A.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentligine saýlanyldy

2022-09-29 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Polşanyň Prezidentine Gutlag iberdi

2022-09-28 / Beýlekiler

Energetika ulgamynyň wekilleri baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

2022-09-27 / Beýlekiler

Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

2022-09-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

2022-09-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi

2022-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2022-09-22 / Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby elektroenergetika bagyşlandy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: