Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine ýetirmelidir:

- Gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk statusyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýändigi barada Türkmenistanyň Energetika ministriniň adyna ýazmaça arza bermeli;

- Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ösüş, täze tehnologiýalar we toplumlaýyn gurluşyk bölüminden lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly. Binanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55-nji jaý;

- 500 ABŞ dollaryny tölemek bilen, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak (NDS we bank tölegleri kabul edilmeýär).

Bäsleşik üçin teklipler 2022-nji ýylyň 24-nji awgustyna sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik üçin teklipleriň toplumy diňe pul serişdeleri hasaba geçirilenden soň seretmek üçin kabul edilýär. 

Täzelikler

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

2023-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady

2023-05-24 / Beýlekiler

Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

2023-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň başlangyjy bilen UNESCAP-yň Kararnamasy kabul edildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: