Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine ýetirmelidir:

- Gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk statusyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýändigi barada Türkmenistanyň Energetika ministriniň adyna ýazmaça arza bermeli;

- Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ösüş, täze tehnologiýalar we toplumlaýyn gurluşyk bölüminden lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly. Binanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55-nji jaý;

- 500 ABŞ dollaryny tölemek bilen, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak (NDS we bank tölegleri kabul edilmeýär).

Bäsleşik üçin teklipler 2022-nji ýylyň 24-nji awgustyna sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik üçin teklipleriň toplumy diňe pul serişdeleri hasaba geçirilenden soň seretmek üçin kabul edilýär. 

Täzelikler

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: