Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine ýetirmelidir:

- Gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk statusyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýändigi barada Türkmenistanyň Energetika ministriniň adyna ýazmaça arza bermeli;

- Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ösüş, täze tehnologiýalar we toplumlaýyn gurluşyk bölüminden lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly. Binanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55-nji jaý;

- 500 ABŞ dollaryny tölemek bilen, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak (NDS we bank tölegleri kabul edilmeýär).

Bäsleşik üçin teklipler 2022-nji ýylyň 24-nji awgustyna sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik üçin teklipleriň toplumy diňe pul serişdeleri hasaba geçirilenden soň seretmek üçin kabul edilýär. 

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: