Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän mekdep uçurymlaryny, şeýle hem harby gullukçylary we ýaşlary 18-nji martda, 8-nji, 29-njy we 13-nji maýda ýokary okuw mekdebinde geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

Institutyň salgysy: Mary ş., Baýram han köç., 62.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 522) 5-75-10, 5-75-02.

Täzelikler

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

2024-02-02 / Syýasy

Türkmenistanda 2024-nji ýylda 49 sany iri desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

2024-01-31 / Syýasy

Gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri üns merkezinde saklanýar

2024-01-29 / Syýasy

Germaniýanyň maslahat beriş kompaniýasy Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek işine gatnaşar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: