Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

Mary şäherinde elektrik energetikasy pudagynda energiýadan netijeli peýdalanmak boýunça innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda halkara tejribesini öwrenmek üçin okuw maslahaty geçirildi. Bu çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde guraldy.
Okuw maslahatyna Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň hünärmenleri, Döwlet energetika institutynyň mugallymlary we talyplary, institutyň ýanyndaky «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri» ylmy-önümçilik merkeziniň bilermenleri, şeýle hem BMGÖM-niň Türkmenistanda durnukly şäherler taslamasynyň halkara geňeşçileri gatnaşdylar.
Çäräniň dowamynda energiýadan netijeli peýdalanylmagyny üpjün edýän innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylyşyny ösdürmek boýunça synag taslamalarynyň netijeleri bilen tanyşdyryldy. Bu iş Energetika ministrliginiň, TDEI-niň we BMGÖM taslamasynyň hünärmenleri bilen bilelikde alnyp baryldy.
Mundan başga-da, okuw maslahatyna gatnaşyjylar «Durnukly şäherler» taslamasynyň energiýadan netijeli peýdalanmak we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri baradaky hukuk namalaryny işläp düzmek ugrundaky işleri bilen tanyşdylar. Şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energetika we energiýany tygşytlamak pudagynda TDEI bilen BMGÖM taslamasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
 

Täzelikler

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: