Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-01-29
1105

Syýasy

Germaniýanyň maslahat beriş kompaniýasy Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek işine gatnaşar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada yglan edilen halkara bäsleşikde ýeňiji bolan GFR-iň «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasynyň ýolbaşçylary...

2024-01-27
1015

Syýasy

Energiýadan netijeli peýdalanmak bilen bagly kanunlaryň taslamalary taýýarlanylýar

26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurduň hukuk binýadyny kämilleşdirmegiň we berkitmegiň wezipelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan beýleki meselelere garaldy diýip, TDH habar...

2024-01-24
1068

Syýasy

Türkmenistan we Ýaponiýa energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrýarlar

22-23-nji ýanwarda daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýada saparda boldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýty habar berýär.  Saparyň dowamynda iki dostlukly ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen resminamalaryň birnäçesine gol çekildi: - Türkmenistanyň...

2024-01-22
1272

Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ýagdaýy bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Arkadag şäheriniň täze athana toplumyna bardy diýip, TDH habar berýär. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz atly gezelenç...

2024-01-20
1257

Syýasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamalary ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda wise-premýerler maliýe we ykdysadyýet pudagyny...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: