Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-03-30
623

Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa parlamentiň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi. Onuň dowamynda energiýany tygşytlamak, gidrometeorologiýa, halkara awtomobil gatnawlary, weterinariýa meseleleri bilen baglanyşykly kanunlara, Raýat iş ýörediş we Maşgala kodekslerine, Ýer hakynda bitewi kanuna üýtgetmeler...

2024-03-26
817

Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

«Çalık Enerji» türk kompaniýasy Germaniýanyň «Commerzbank» bankyndan we Şweýsariýanyň eksport-karz agentliginden (EKA) Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde kuwwatlylygy 1574 MWt bolan bug-gaz elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin ABŞ-nyň 586 million dollary möçberinde maliýe kepilligini aldy. Bu...

2024-03-23
949

Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen...

2024-03-16
1033

Syýasy

Türkmenistanda elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen bilelikdäki kärhana dörediler

Wise-premýer B.Annamämmedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzda işewürligi hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini goldamagyň çäklerinde elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen «Üznüksiz çeşme» hojalyk jemgyýetini döretmegiň meýilleşdirilýändigi barada...

2024-03-14
1065

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli guralan dabara gatnaşdy. Täze önümçilik desgasynyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda milli ykdysadyýeti güýçli depginde senagatlaşdyrmagyň we importyň ornuny...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: