Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-03-11
793

Syýasy

Türkmenistanyň bilen BMG-niň hyzmatdaşlygy boýunça strategik maslahat beriş geňeşi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — Birleşen Milletler Guramasy» strategik maslahat beriş geňeşini döretmek hakynda Karara gol çekdi diýip, TDH habar berýär. Geňeşiň işi Türkmenistanyň il-ýurt bähbitli milli maksatnamalaryny we halkara başlangyçlaryny amala aşyrmak...

2024-03-09
615

Syýasy

Aşgabatda «Ene mähri» diýen hormatly adyň eýelerine öýleriň açarlary gowşuryldy

Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli guralan dabaralaryň çäklerinde «Ene mähri» diýen hormatly ada eýe bolan köp çagaly enelere ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda...

2024-03-06
789

Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýarlar

4 – 6-njy mart aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we iki ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürlik maslahaty geçirilýär. Çäreleriň dowamynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň meselelerine möhüm ähmiýet berildi diýip, TDH habar berýär. Türkmenistan — Owganystan —...

2024-03-05
655

Syýasy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasyna iş saparyny tamamlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň dowamynda üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy. Ol öz çykyşynda halkara energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhümdigini we Türkmenistanyň tebigy gazy iri eksport ediji...

2024-02-28
900

Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Amir Han Mottakiniň arasynda geçirilen duşuşykda energetika taslamalarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: