Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-02-26
870

Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag «akylly» şäherine iş saparyny amala aşyrdy diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanda halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň ýolbaşçysy şäherde gurulýan desgalaryň, şol sanda Arkadag şäheriniň...

2024-02-24
804

Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

Aşgbatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz...

2024-02-21
1052

Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda welaýatlaryň häkimleri ýaşaýyş jaýlarynyň we durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler...

2024-02-19
992

Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen Aşgabat şäherine gelen BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Ligutiniň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar...

2024-02-17
998

Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

Türkmenistanyň energetika pudagynda 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda ynamly ösüş gazanyldy. Wise-premýer B.Annamämmedowyň Ministrler Kabinetiniň mejlisindäki hasabatynda bellenilişi ýaly, Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň hem-de işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy115,8 göterim berjaý edildi. Energetika pudagynda şeýle ýokary...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: